Statutul Asociației Slaviștilor din România

CAPITOLUL 1. DENUMIRE SI FORMA DE ORGANIZARE

Art. 1

În baza art. 107, alin. 1 si 3 din Constitutia României si a OG 26/30 ianuarie 2000 se înfiinteaza Asociatia Slavistilor din România . Abrevierea folosita va fi ASR . Durata acestei Asociatii (ASR) este nelimitata. Membrii fondatori ai ASR sînt mentionati în Actul de constituire.

Art. 2

ASR este persoana juridica româna, având sediul în municipiul Bucuresti. Sediul ASR este acelasi cu al Catedrei de limbi si literaturi slave precum si al Catedrei de limba si literatura rusa , respectiv Str. Pitar Mos 7-13, Bucuresti, sector 1. Cele doua catedre sunt componente ale Facultatii de limbi si literaturi straine a Universitatii din Bucuresti.

Art. 3

Asociatia Slavistilor din România (ASR) este o organizatie non-profit, neguvernamentala, înfiintata prin liber consimtamânt si prin vointa expresa a membrilor fondatori, conform acestui statut si a actului de constituire. Sigla si stampila ASR vor fi stabilite de Adunarea Generala.

Art. 4

Patrimoniul ASR, la data constituirii, este reprezentat de suma de 10.720.158,33 (zece milioane sapte sute douazeci una suta cincizeci si opt lei si 33 bani) conform extrasului de cont din data de 26 aprilie 2001, BCR filiala sector 5 Bucuresti.

Art. 5

ASR îsi va putea constitui, cu acordul majoritatii simple a adunarii generale, filiale în România si în strainatate.

CAPITOLUL 2. ACTIVITATEA ASR

Art. 6

Scopurile ASR sunt:

•  Sa dezvolte si sa încurajeze studiile si cercetarile din domeniul slavisticii sub aspect lingvistic, istoric, literar, folcloric, etnografic, în special cele privitoare la relatiile slavo-române.

•  Sa contribuie la cunoasterea limbilor, culturilor, civilizatiilor si istoriei popoarelor slave.

•  Sa coordoneze activitatea stiintifica a specialistilor în studii slave din tara noastra.

•  Sa contribuie, prin activitatea sa stiintifica, la promovarea limbii, literaturii si culturii române în tarile slave.

•  Sa editeze publicatii si orice materiale, pe orice suport (hârtie, electronic, film, banda magentica) care sa reflecte activitatea de cercetare din domeniul slavisticii si al relatiilor slavo-române, atât în tara cât si peste hotare. Veniturile provenite din comercializarea acestor publicatii se vor constitui în fonduri gestionate cu acordul Adunarii Generale. Aceasta activitate se va conforma celor prevazute în art. 47 si 48 din OG 26/30 ianuarie 2000.

•  Sa organizeze colocvii, simpozioane si, în general, reuniunii stiintifice care sa promoveze cercetarea în domeniu, atât în românia, cât si în strainatate.

•  Sa promoveze cooperarea cu alte asociatii sau organizatii stiintifice similare, din tara si din strainatate.

•  Sa continue legaturile traditionale cu Comitetul International al Slavistilor.

•  Sa elaboreze planuri nationale de cercetare si sa încurajeze schimburile de idei, de publicatii si de studii împreuna cu colegii din tara si de peste hotare.

Art. 7

Pentru aducerea la îndeplinire a acestor sarcini, Asociatia Slavistilor din România urmeaza sa desfasoare o activitate constînd din:

•  Comunicari si referate, tinute periodic, cel putin trimestrial.

•  Publicarea revistei Romanoslavica , ce oglindeste activitatea stiintifica a Asociatiei.

•  Organizarea unor colective pentru alcatuirea de monografii, lucrari de sinteza, editii critice de texte etc.

•  Colaborarea cu institutele de istorie, lingvistica, literatura si folclor din tara noastra si cu institutele de slavistica din strainatate.

•  Participarea la congresele internationale de slavistica.

•  Sprijinirea calatoriilor de documentare în tara si peste hotare, în functie de posibilitati si prin reciprocitate cu institutii similare din tara si de peste hotare.

•  Tiparirea lucrarilor alcatuite în colective sau individual si premierea celor mai bune studii din sfera acestei discipline.

•  Multiplicarea de diverse materiale pe suport de hârtie, electronic, film sau banda magnetica.

•  În functie de veniturile provenite din comercializarea publicatiilor, sa-si creeze propria editura.

CAPITOLUL 3. CALITATEA DE MEMBRU AL ASR.

Art. 8.

Membri ai Asociatiei Slavistilor pot fi toti cei care au publicat, în orice forma, lucrari de specialitate în domeniul slavisticii. Prin lucrari de specialitate se înteleg studii, carti, traduceri, CD-uri si filme pe teme si/sau având continut stiintific.

Art. 9.

Calitatea de membru al ASR se dobândeste pe baza unei cereri adresate presedintelui ASR si însotita de recomandarea scrisa a cel putin un membru al ASR. În cererea de afiliere la ASR, solicitantul va specifica activitatea sa stiintifica (curriculum vitae si lista publicatiilor). În final, cererea va fi supusa aprobarii plenului Asociatiei, care va decide cu majoritate simpla de voturi intrarea solicitantului în Asociatie. O data cu acceptarea candidaturii si afilierea la ASR, orice nou membru va achita o taxa de înscriere ce va fi stabilita de Adunarea Generala.

Art. 10

Calitatea de membru al ASR se pierde în urmatoarele cazuri:

•  în urma lipsei oricarei activitati stiintifice;

•  prin absenteism repetat la întrunirile ASR;

•  prin refuzul de a achita cotizatia, al carei nivel este stabilit de Adunarea Generala a ASR;

•  în urma unei condamnari judecatoresti pentru infractiuni de drept comun cu caracter infamant.

Art. 11

Excluderea din ASR a unui membru se va hotarî de Adunarea Generala:

- în urma sesizarii scrise a Consiliului Director de unul dintre membrii ASR, cu expunerea motivelor pentru care se propune excluderea unui membru;

- prin autosesizarea Adunarii Generale ca persoana sau persoanele în cauza nu a avut, respectiv nu au avut, nici o activitate stiintifica sau absenteaza nemotivat de la sedintele ASR.

Art. 12

Membrii care participa la înfiintarea acestei Asociatii sunt membri fondatori si sunt mentionati nominal, pe baza de semnatura, alaturi de adresa completa si de datele din documentul de identitate, în Actul de constituire al ASR.

Art. 13

Membrii Asociatiei au urmatoarele drepturi:

•  Sa participe la sedintele de lucru ale Asociatiei, contribuind prin comunicari si discutii la clarificarea diferitelor probleme stiintifice;

•  Sa publice studii în publicatiile ASR sau monografii individuale si colective;

•  Sa participe cu vot deliberativ la adunarile ASR;

•  Sa ceara sprijinul ASR pentru desfasurarea activitatii stiintifice;

•  Sa aleaga si sa fie alesi în consiliul director al ASR.

•  Sa aiba prioritate în acordarea unor burse de studii si în participarea la congrese sau reuniuni stiintifice, în tara sau peste hotare.

Art. 14

Membrii ASR au urmatoarele îndatoriri:

•  Sa îndeplineasca toate prevederile Statutului si însarcinarile ce li s-ar încredinta de catre consiliul director al ASR precum si de Adunarea Generala a ASR;

•  Sa tina cel putin o comunicare pe an în cadrul sesiunilor de comunicari organizate de Asociatie;

•  Sa colaboreze la publicatiile ASR;

•  Sa aiba o activitate constanta în domeniul sau de specializare;

•  Sa promoveze colaborarea cu institutii similare din tara si de peste hotare.

•  Sa achite regulat cotizatia, al carei nivel este stabilit de Adunarea Generala.

•  Sa aibe initiative în orice domeniu de cercetare si sa propuna teme de cercetare.

CAPITOLUL 4. STRUCTURA SI CONDUCEREA ASR

Art. 15

Adunarea Generala este organul de conducere al ASR. Adunarea generala este formata din toti membrii ASR si poate hotarî în orice problema care priveste ASR.

Art. 16

Adunarea Generala se întruneste în sedinta ordinara o data pe an si în sedinte extraordinare la initiativa a cel putin o treime dintre membrii sai sau la convocarea presedintelui ASR sau, în absenta acestuia, la convocarea unuia dintre membrii consiliului director. Adunarea Generala este statutar constituita daca sunt prezenti cel putin doua treimi dintre membrii ASR. Deciziile sunt luate cu majoritate simpla, cu exceptia cazurilor referitoare la patrimoniu si la gestionarea fondurilor, care se vor lua cu majoritate absoluta (jumatate plus unu) din voturile celor prezenti.

Art. 17

Daca, din motive obiective, justificate prin informarea prealabila a consiliului director, un membru ASR nu poate participa la sedinta Adunarii Generale, acesta poate vota prin procura. Votul prin procura trebuie sa fie detinut de un alt membru, care va fi desemnat în scris de membrul ASR absent, cu informarea prealabila a consiliului director.

Art. 18

Competentele Adunarii Generale sunt:

•  alegerea consiliului director si stabilirea functiilor acestora; la prima întrunire a Adunarii Generale dupa înregistrare, Adunarea Generala va decide daca structura consiliului director va ramâne cea decisa la sedinta de constituire a ASR din 10 mai 2001, respectiv un presedinte, un vicepresedinte si un secretar-trezorier. De asemenea, Adunarea Generala va decide perioada pentru care este ales consiliul director.

•  Alegerea comisiei de cenzori.

•  Modificarea Statutului ASR, la initiativa a cel putin o treime dintre membrii ASR si cu votul a cel putin doua treimi dintre cei prezenti la sedinta.

•  Aprobarea executiei bugetare pe anul precedent, pe baza raportului întocmit de secretar-trezorier sau, în absenta motivata a acestuia, a persoanelor delegate de presedintele ASR sa întocmeasca acest raport.

•  Aprobarea planului de activitate si a bugetului pe anul urmator.

•  Stabilirea cuantumului taxei de înscriere si a cotizatiei; Adunarea Generala va stabili în ce fel va fi platita cotizatia: lunar, trimestrial, semestrial sau anual; de asemenea, va stabili perioada de gratie când restantierii pot achita cotizatia, fara a-si pierde calitatea de membru al ASR.

•  Aprobarea regulamentului de organizare si de functionare a ASR.

•  Validarea raportului de activitate al consiliului director al ASR.

•  Aprobarea de a înfiinta filiale în tara sau peste hotare, în conformitate cu prevederile art. 13 din Ordonanta 26/30 ianuarie 2000 cu privire la constituirea asociatiilor si fundatiilor sau cu prevederile reglementarilor în vigoare la data constituirii filialei.

•  Orice alta problema legata de activitatea ASR; orice membru al ASR poate solicita cuvântul pentru a prezenta problema sau problemele specifice.

Art. 19

Consiliul director reprezinta ASR fata de terti si conduce activitatea ASR între doua sedinte ale Adunarii Generale. Mandatul consiliului director va fi stabilit de Adunarea Generala. Aceeasi persoana, membru al ASR, poate fi aleasa pentru aceeasi functie pentru cel mult doua mandate succesive; numarul total de mandate este nelimitat.

Art. 20

Consiliul director se întruneste trimestrial în sedinte ordinare sau, la convocarea presedintelui, ori de câte ori este nevoie. Pentru validarea deciziilor, consemnate în scris, este necesar acordul tuturor celor trei membri; daca unul dintre membri nu poate fi prezent, din motive obiective, va fi necesara informarea acestuia si obtinerea acordului sau ulterior.

Numarul de membri al consiliului director poate fi modificat de Adunarea Generala (conform art. 18 din prezentul Statut).

Art. 21

Consiliul director decide în orice chestiune, conform mandatului acordat de Adunarea Generala si este raspunzator în fata acesteia pentru deciziile luate, prin raportul anual pe care îl întocmeste.

Art. 22

Consiliul director are drept de veto fata de o decizie a Adunarii Generale, daca toti membrii consiliului director sunt unanimi fata de decizia Adunarii Generale.

Art. 23

Presedintele reprezinta ASR fata de terti si are dept exclusiv de semnatura pe documentele care implica ASR. Dreptul de semnatura poate fi transferat, pe o perioada limitata, de maximum trei luni, vicepresedintelui.

Art. 24

Secretarul-trezorier este responsabil de documentele ASR, de evidenta proceselor verbale si de strângerea cotizatiilor.

Art. 25

Comisia de cenzori este organul de control al ASR. Este alcatuita din minimum trei membri si este desemnata anual de Adunarea Generala. Comisia de cenzori supravegheaza activitatea economico-financiara si prezinta un raport anual validat în cadrul Adunarii Generale.

CAPITOLUL 5. PATRIMONIUL, BUGETUL SI VENITURILE ASR

Art. 26

Patrimoniul la constituirea ASR este specificat la CAPITOLUL 1, art. 4. În continuare, patrimoniul ASR va fi compus din aportul membrilor sai, din donatii si din sponsorizari, din veniturile realizate din comercializarea publicatiilor specificate în CAPITOLUL 2, art. 6.

Art. 27

Adunarea Generala aproba anual raportul întocmit de secretarul-trezorier si dispune asupra patrimoniului si veniturilor ASR.

Art. 28

Daca Asociatia Slavistilor din România va fi dizolvata, din motive obiective si independente de vointa membrilor sai, conform Cap. IX din Ordonanta 26/30 ianuarie 2000 (sau ale altor reglementari în vigoare la data lichidarii), patrimoniul ASR va fi transmis, prin hotarârea Adunarii Generale, catre o alta persoana de drept public privat, fara scop patrimonial, cu acelasi scop de activitate sau cu un scop asemanator. Daca acest lucru nu este posibil, transmiterea patrimoniului la data dizolvarii se va decide de instanta competenta.

Redactat de membrii fondatori în trei exemplare, din care doua s-au eliberat partilor.

Membrii fondatori prin reprezentant:

Sorin Paliga

Bucuresti 10 mai 2001

 

 

Copyright © Revista Romanoslavica. Toate drepturile rezervate.