Conferințe științifice

» Sesiunea științifică internațională „Zilele culturilor slave”, 23-24 septembrie 2016, București

 » Simpozionul „Zilele culturilor slave în România”, 2-4 oct. 2014, București

» Simpozionul internațional Slavistica românească și dialogul culturilor, 3-5 oct. 2013, București 

» Conferinta stiintifica internationala
A 1150-a aniversare a sfintilor Chiril si Metodie.
Contributia lui Chiril si Metodie la dezvoltarea culturii europene (14-15 iunie 2013, București)

» Sesiunea științifică dedicată sărbătoririi a 60 de ani de la înfiintarea Catedrei de limbi si literaturi slave moderne la Universitatea din Bucuresti (3-4 oct 2009, Bucuresti)

 » Sesiunea științifică: Slavistica românească. Tradiții și perspective (3-5 oct. 2008, București)

» Simpozionul știintific internațional Dialoguri interculturale. 50 de ani de slavistică timișoreană (Universitatea de Vest din Timișoara, 2-4 noiembrie 2007)

 

RO | ENG

 

Știri

Conferinţa ştiinţifică internaţională
A 1150-a aniversare a sfinţilor Chiril şi Metodie.
Contribuţia lui Chiril şi Metodie la dezvoltarea culturii europene

Departamentul de Filologie rusă şi slavă de la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, împreună cu ambasadele Cehiei, Slovaciei, Bulgariei, Croaţiei, Federaţiei Ruse, Macedoniei, Poloniei la Bucureşti organizează conferinţa ştiinţifică internaţională A 1150-a aniversare a sfinţilor Chiril şi Metodie. Contribuţia lui Chiril şi Metodie la dezvoltarea culturii europene .

Conferinţa, la care vor participa numeroşi cercetători din ţară şi din străinătate, va avea loc în perioada 14-15 iunie 2013 la Bucureşti, str. Pitar-Moş 7-15.

Deschiderea conferinţei va avea loc vineri, 14 iunie, ora 9.30, în Sala Senatului Universităţii din Bucureşti, Bd. Mihail Kogălniceanu nr.34-46.

Momentul aniversar, inclus în calendarul UNESCO, are o semnificaţie deosebită pentru România, care a folosit, la începuturile culturii sale livreşti, alfabetul chirilic şi tradiţia culturală întemeiată de Chiril şi Metodie şi promovată de ucenicii acestora.


Тематика ХV Международного съезда славистов
(Минск, Беларусь, 2013 г.)

1.0. Языкознание

1.1. Славянские языки в сравнительно-историческом и ареальном аспектах. История славянских языков в связи с проблемами этногенеза и глоттогенеза. Локализация праславянского языкового пространства и его структура. Славянская этимология и ономастика. Балтославянские языковые взаимосвязи. Славяно-германские, славяно-италийские, славяно-иранские, славяно-угрофинские, славяно-кельтские и славяно-тюркские языковые отношения в прошлом.

1.2. Историческое описание славянских языков и диалектология.   Истрическая грамматика славянских языков. Внутренняя и внешняя история языка. Проблемы языкового пограничья. Славянские языки в языковых союзах. Славянская лингвогеография и диалектография. Полесье в этнолингвистических и лингвогеографических исследованиях.

1.3. Славянские языки и культуры. Славянская письменность на разных этапах ее развития. Кирилло-Мефодиевская письменная традиция у славян. Литературно-лингвистическая ситуация в Великом Княжестве Литовском. Феномен “простой мовы” и литературного многоязычия. Китабистика как раздел славистики.

1.4. Языковые ситуации в славянском мире. Состояние современных славянских стандартных (литературных) языков. Внутренние и внешние факторы в формировании и трансформировании славянских стандартных языков. Тенденции развития систем славянских языков в начале ХХІ века. Славянский языковой мир, проблемы глобализации и проблемы преподавания славянских языков. Языковая политика и эколингвистика. Славянские литературные макро- и микроязыки. Проблемы языковой идентификации и самоидентификации. Социолингвистические, психолингвистические и социокультурные аспекты изучения современных славянских языков и диалектов. Смешанные формы речи и их типы у славян.

1.5. Синхронно-типологическое и сопоставительное исследование славянских языков. Фонология и акцентология. Грамматика, словообразование и синтаксис. Проблемы славянской аспектологии. Инновации в системах современных славянских языков. Славянская лексикография, лексическая семантика и фразеология. Лингвистика текста. Дискурсивный анализ современных славянских языков.

1.6. Языковые картины мира у славян. Когнитивный, этнолингвистический, лингвокультурологический и лингвопрагматический подходы к изучению разных уровней славянских языков.

1.7. Компьютерная и корпусная лингвистика в исследовании славянских языков. Корпусы славянских языков. Проблемы грамматики и лексикологии в перспективе корпусной лингвистики. Проблемы автоматического анализа и перевод. Создание и использование интернет-ресурсов.

2.0. Литературоведение, культурология, фольклористика

2.1. Славянский фольклор, мифология и традиционная духовная культура. Проблемы и перспективы компаративного исследования фольклора. Народные верования, обрядовые практики и обрядовый фольклор: текст и контекст. Традиционный фольклор и проблемы национальной идентификации. Аутентичный фольклор и отражение в нем ментальных особенностей славянских этносов. Фальклор пограничья и славянских диаспор. Современные формы фольклора; постфольклор. Взаимосвязь и взаимодействие традиционных и современных форм славянского фольклора.   Фольклор и художественная литература.

2.2. История славянских литератур и анализ художественного текста. Славянские литературы в контексте европейского и мирового культурно-исторического процесса. Традиционное и новаторское в славянской прозе, поэзии, драматургии. Проблемы жанров в славянских литературах. Текст и интертекстуальность в исследованиях славянских литератур. Направления в славянских литературах; роль и значение иностранных влияний в их генезисе и развитии, национальная специфика направлений. Национальная мифология и ее художественное конструирование в славянских литературах. Памятники славянских литератур, текстология и эдиционная практика.

2.3. Литература и религия. Проблема литературного взаимодействия в рамках Slavia Orthodoxa и Slavia Romana . Конфессиональное самоопределение и литературная динамика. Народная религиозность, канонические и апокрифические литературные традиции. Slavia Christiana в отражении поэтического эпоса славянских народов. Синтез фольклора и библейских традиций в славянской культуре. Библейские переводы. Библейские аллюзии в современных славянских литературах.

2.4. Славянский перевод и межславянские переводы. Роль перевода в становлении старых, новых и современных славянских литератур. Социокультурные, эстетические, языковые особенности межславянского перевода.  

2.5. Литература – философия – идеология. Эстетическое и этическое, национальное и интернациональное в славянских литературах Нового времени. Место писателя в социально-политической жизни эпохи. Национальное возрождение и его отражение в славянских литературах. Специфика формирования белорусской литературы.

2.6. Литературная критика и публицистика. Литературные журналы в литературном процессе в славянских странах. Эстетическое и социальное в славянской литературной критике. Значение литературных журналов в социально-исторических изменениях в славянских странах: Новое и Новейшее время.

2.7. Проблемы современных славянских литератур. Диалог актуального художественного мышления с национальной литературной классикой. Литература диаспоры и изменение литературного канона в славянских странах. Постмодернизм в пространстве традиционного общества и классической культуры. Славянские литературы и кино. Роль молодежных субкультур в славянской литературе последних лет.

3.0. История славистики

3.1. Международные съезды славистов: традиции, достижения, перспективы.

3.2. История и современное состояние славистики в мире.

Темы для круглых столов

1. Скориниана в славянском и европейском контексте.

2. Язык, литература, культура ВКЛ в славянском и европейском контексте.

3. Национальные типы постмодернизма в славянских литературах.

http://xvcongress.iml.basnet.by/ru/

 

Copyright © Revista Romanoslavica. Toate drepturile rezervate.